Audyt zasobów i procesów

Audyt obejmuje analizę stanu obecnego zasobów ludzkich i towarzyszących im procesów pod kątem określenia potrzeb rozwojowych.
Celem przeprowadzenia diagnozy jest przygotowanie Przedsiębiorstwa do realizacji wyznaczonych zadań w sposób zorganizowany, efektywny i zapewniający stały rozwój.
Zdefiniowanie potrzeb rozwojowych pracowników skorelowane powinno być skorelowane z celami rozwojowymi Przedsiębiorstwa.

Korzyści wynikające z przeprowadzenia Audytu:
 • Przedstawienie oceny stanu obecnego zasobów ludzkich wraz z potencjałem rozwojowym
 • Zdefiniowanie rzeczywistych potrzeb rozwojowych oraz obszarów do uzupełnienia
 • Przedstawienie rekomendacji i zaleceń dotyczących optymalizacji i/lub wdrożenia niezbędnych do dalszego rozwoju procedur i procesów
 • Przedstawienie rekomendacji i zaleceń dotyczących planu działań rozwojowych

Audyt składa się z :

 1. Analizy i diagnozy

  Prace obejmują analizę:

  • Głównych procesów istniejących w organizacji;
  • Struktury organizacyjnej – w tym zakresu zadań i odpowiedzialności;
  • Procedur, regulaminów;
  • Istniejących narzędzi IT wspierających realizowane procesy;
   W tym Etapie odbywają się również spotkania z pracownikami, których celem jest poznanie realiów organizacji jak również poznanie kluczowych zasobów firmy, czyli pracowników. Zakres badania pracowników zależy od decyzji Zarządu.
   W każdym przypadku weryfikowane są obszary z zakresu:
  • Postawy pracownika;
  • Organizacji pracy;
  • Komunikacji;
  • Motywacji.
 2. Rekomendacji

  Każdy audyt kończy się raportem, który szczegółowo przedstawia:

  • Zakres przeprowadzonych prac;
  • Analizę i diagnozę w rozbiciu na procesy, strukturę organizacyjną, piony/komórki organizacji oraz informacje dotyczące pracowników;
  • Zalecenia dotyczące koniecznych działań obejmujące zarówno zmiany organizacyjne jak i proponowane działania rozwojowe względem pracowników.

Konsultacja Powrót