HR Business Partner

Jako HR Business Partner koncentrujemy się na Strategii Personalnej Przedsiębiorstwa, ale doskonale wiemy, że jej stworzenie jest niemożliwe bez opisania kierunków działania Firmy i wyznaczenia celów krótko i długoterminowych.

Nasze prace mogą mieć charakter zarówno kompleksowy, jak i obejmować część działań, takich jak wykonanie audytu, czy standaryzacji pojedynczych procesów.

Opracowanie Strategii Personalnej Przedsiębiorstwa opisującej obowiązujące zasady i relacje w obszarze zasobów ludzkich oraz opracowanie narzędzi i metod jej kształtowania, ma przede wszystkim na celu:

  • określenia zadań oraz pożądanych kompetencji pracowników,
  • określenia liczby pracowników niezbędnych przy planowanym zakresie działalności,
  • racjonalne wykorzystanie umiejętności posiadanych przez pracowników,
  • stworzenie optymalnych warunków rozwoju pracowników,
  • kształtowanie właściwych postaw i zachowań pracowników,
  • kształtowanie właściwych relacji płacowych, zwiększenie motywacyjności płac,
  • kreowanie kultury organizacyjnej Spółki w takich obszarach jak: efektywność, jakość, praca zespołowa oraz elastyczność i integracja załogi,
  • zdefiniowanie decyzyjności w obszarach HR.